Personlighetstestet Myers-Briggs

/

Myers-Briggs-testet – Med hjälp av olika personlighetstest kan man idag förstå sin egen personlighetstyp. Ett av dessa test är Myers-Briggs. Testet som är framtaget av två amerikanska psykologer på 1940-talet, Isabel Briggs Myers och Katharine Cook Briggs, baserar sig på hur människor föredrar att agera. Testet bygger på Carl Gustav Jungs teoretiska modeller för psykologiska typer av människor.

Myers-Briggs används ofta för personlig utveckling och för att förstå sig själv, men kan även användas på arbetsplatser. Detta för att undvika konflikter och förstå skillnader mellan människor genom att man förstår sig på de olika personlighetstyperna. Vilken personlighetstyp tillhör du?

Carl Gustav Jungs teorier

Carl Gustav Jung hade stort intresse av att studera varför människor agerade som dem gjorde i olika situationer och kom till slutsatsen att det hade att göra med att människor föds med olika temperament. Dessa bidrog till hur dem värderade, tolkade och upplevde sin omvärld. Han förtydligade att alla människor förstår sin värld utifrån vilken personlighetstyp dem tillhör.

Testets uppbyggnad

Personlighetstestet är uppbyggt runt fyra olika skalor, eller dimensioner som det också kallas och på varje skala finns två motsatta svarsalternativ (preferenser). Testet tar fram de fyra olika preferenser som anges som bokstäver som i sin tur bildar så kallade personlighetstyper.

Exempel: INFJ eller ESTP

INFJ som står för: Introversion, Intuition, Känsla och Bedömning

ESTP som står för: Extraversion, Sinnesförnimmelse, Tanke och Perception

Relationen mellan dessa olika svarsalternativ kan ha en stor betydelse för hur dynamiken i personligheten ser ut. Två personer som delar fyra av de så kallade preferenserna kommer bättre överens än personer som bara delar en eller två preferenser.

Fyra olika preferenser

Motsatsalternativen i testet består av flera lika bokstavskombinationer som utgörs av de olika preferenserna. Vilken preferens som en person väljer beror på situationen, men en person har aldrig två preferenser på samma skala samtidigt.

Testet tittar på åtta preferenser och visar om personen styrs av: extraversion eller introversion, sinnesförnimmelse eller intuition, tanke och känsla samt bedömning och perception. Vi går igenom dessa lite mer noggrant nedan.

Fyra dimensioner – åtta preferenser

Extraversion (E) och Introversion (I) – den här dimensionen handlar om varifrån en person hämtar energi. E betyder att personens intresse och uppmärksamhet och intresse främst är riktat mot och den yttre världen och människor.

Bokstaven I, däremot är precis tvärtom. Här är uppmärksamheten och intresset främst riktat mot egna idéer och genom att visualisera saker för sig själv hämtar den introverta energi.

Sinnesförnimmelse (S) och Intuition (N) – den här dimensionen berättar hur vi samlar in information. S står för att en person får sin uppfattning av världen direkt via de fem sinnena. Personen är fokuserad på här och nu och föredrar konkret information.

N innebär att uppfattningen om världen sker indirekt genom undermedvetna processer. Personen fokuserar på möjligheter och föredrar teoretisk information.

Tanke (T) och Känsla (F) – här handlar det om hur vi fattar beslut. T står för ett logiskt beslutsfattande vilket innebär att personen bedömer hur saker fungerar och tänker även vid för- och nackdelar som en del beslut innebär.

F står för ett beslutsfattande som är subjektivt och värderande, det vill säga att personen har värden och personliga värderingar i åtanke och vill att beslutet ska matcha dessa övertygelser.

Bedömning (J) och Perception (P) – detta handlar om hur vi hanterar den yttre världen samt hur vi lever våra liv i den. B står för att den yttre världen hanteras genom bedömning, planering, och struktur. P står för att den yttre världen hanteras genom perception, att personen är spontan och flexibel.

Med hjälp av dessa uppdelningar som Myers-Briggs-testet ger kan vi på ett bättre sätt förstå oss själva i sättet vi agerar gentemot andra och hur vi uppfattar världen utifrån våra egna perspektiv.

Lämna en kommentar